Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Petraart Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.petraart.eu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony www.petraart.eu

1. Administrator:

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.petraart.eu, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Z.P.U.H.Petra Bielecki Mariusz z siedzibą przy ul. Betonowa 34/1, 41-253 Czeladź. Nr wpisu do ewidencji 9483/2019, NIP: 654-001-07-61; REGON 276119129 telefon kontaktowy:501138699 („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzone Dane:

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza usługi zapytaj, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

3. Cele przetwarzania Danych:

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności  prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.4. Umożliwienia korzystania z usługi „zapytanie” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;

3.5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach usługi „zapytanie”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

3.6. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora– aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3.7. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie sklepu internetowej, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie:

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera albo korzystania z usługi „zapytanie”

4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Z.P.U.H.Petra Bielecki Mariusz pod numerem telefonu 501138699 bądź wysyłając maila na adres biuro@petraart.eu. Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: biuro@petraart.eu bądź numerem telefonu 501138699

5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych:

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia:

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są poniżej.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep petraart.eu obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

7.4. Administrator przekazuje niezbędne dane osobowe firmie kurierskiej jedynie w celu realizacji zamówienia a dokładniej wysyłce zamówienia. Dane są przekazywane również do biura księgowego w celu sporządzenie odpowiednich dokumentów księgowych oraz wypełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. 

 

Polityka plików cookies:

1. Pliki cookies, to pojedyncze małe pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej serwisu. Pliki cookies zawierają najczęściej, nazwę witryny internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zawarte w tych plikach umożliwiają odczytanie danych w nich zawartych jedynie przez witrynę, która je utworzyła. Witryna internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies użytkownika serwisu www.petraart.eu jest właściciel Z.P.U.H.Petra, ul. Betonowa 34/1, 41-253 Czeladź,

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 - dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z witryny

 - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z witryny, co umożliwia lepsze dopasowanie struktury oraz samej treści do potrzeb użytkowników

 - utrzymania sesji użytkownika serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu po zalogowaniu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka

4. W ramach witryny wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 - niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny

 - pliki cookies wspomagające proces zapewnienia bezpieczeństwa

 - wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny

 - funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień

5. W naszym serwise zainstalowane jest narzędzie zewnętrznej firmy Google - Google Analytics, które z zachowaniem anonimowości użytkowników naszego serwisu pozwala nam lepiej zrozumieć ich preferencje. Narzędzie to wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane pod naszą domeną. Umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Tutaj można dowiedzieć się więcej o plikach cookies z Google Analytics i ochronie prywatności.

6. Ustawienia sposobu przechowywania i wysyłania plików cookies są dostępne w opcjach przeglądarki internetowej. Większość wykorzystywanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki, umożliwiające rezygnację z akceptowania plików cookies.

7. Operator serwisu informuje, że wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym sklepie internetowym.

8. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać pod adresem wszystkoociasteczkach.pl. Informacje tam zawarte zostały przygotowane przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

9. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do ww. polityki dotyczącej plików cookies.

pdf  Regulamin